கல்வியும் ஒழுக்கமும் சிறந்த அன்பளிப்பாகும்

Share this:

“தந்தை தன் மக்களுக்கு அளிக்கும் அன்பளிப்புகளில் மிகச் சிறந்தது அவர்களுக்கு அளித்திடும் நல்ல கல்வியும் நல்லொழுக்கப் பயிற்சியுமேயாகும்” நபி(ஸல்)
அறிவிப்பாளர் : ஸயீதுப்னுல் ஆஸ் (ரலி)


Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.