கொரோனா தாக்க முடியாத கும்பமேளா!

Share this:

கொரோனா தாக்க முடியாத கும்பமேளா திருவிழா!

நீதி மன்றங்களாலும் ஒன்றிய அரசினாலும் தடுக்க முடியாத சாமியார்களின் வாதம் :  கொரோனா என்று ஒன்றுமில்லை!


Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.