நீர் வாழ்ந்த இடத்தை நீ பறித்தால் …

Share this:

நீர் வாழ்ந்த இடத்தை நீ பறித்தால், நீ வாழும் இடத்தை ஒரு நாள் நீர் ஆளும்

 

 

 


Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.