பழகு மொழி (பகுதி-4)

Share this:

(1):1:3 உயிர் மெய்யெழுத்துகள்

 

ஒரு மெய்யெழுத்தும் ஓர் உயிரெழுத்தும் சேர்ந்தது, உயிர் மெய்யெழுத்து ஆகும்.

காட்டு: க்+அ = க(குறில்) க்+ஆ = கா(நெடில்).

(1):1:3:1(அ) உயிர்மெய் வல்லினக் குறில்கள்

க்+=

ச்+=

ட்+=

த்+=

ப்+=

ற்+=

,,,,,

அகர வல்லினக் குறில்கள் 6

க்+=கி

ச்+=சி

ட்+=டி

த்+=தி

ப்+=பி

ற்+=றி

கி,சி,டி,தி,பி,றி

இகர வல்லினக் குறில்கள் 6

க்+=கு

ச்+=சு

ட்+=டு

த்+=து

ப்+=பு

ற்+=று

கு,சு,டு,து,பு,று

உகர வல்லினக் குறில்கள் 6

க்+=கெ

ச்+=செ

ட்+=டெ

த்+=தெ

ப்+=பெ

ற்+=றெ

கெ,செ,டெ,தெ,பெ,றெ

எகர வல்லினக் குறில்கள் 6

க்+=கொ

ச்+=சொ

ட்+=டொ

த்+=தொ

ப்+=பொ

ற்+=றொ

கொ,சொ,டொ,தொ,பொ,றொ

ஒகர வல்லினக் குறில்கள் 6

(1):1:3:1(ஆ) உயிர்மெய் வல்லின நெடில்கள்

க்+=கா

ச்+=சா

ட்+=டா

த்+=தா

ப்+=பா

ற்+=றா

கா,சா,டா,தா,பா,றா

கார வல்லின நெடில்கள் 6

க்+ஈ=கீ

ச்+ஈ=சீ

ட்+ஈ=டீ

த்+ஈ=தீ

ப்+ஈ=பீ

ற்+ஈ=றீ

கீ,சீ,டீ,தீ,பீ,றீ

ஈகார வல்லின நெடில்கள் 6

க்+=கூ

ச்+=சூ

ட்+=டூ

த்+=தூ

ப்+=பூ

ற்+=றூ

கூ,சூ,டூ,தூ,பூ,றூ

கார வல்லின நெடில்கள் 6

க்+=கே

ச்+=சே

ட்+=டே

த்+=தே

ப்+=பே

ற்+=றே

கே,சே,டே,தே,பே,றே

கா வல்லின நெடில்கள் 6

க்+ஓ=கோ

ச்+=சோ

ட்+=டோ

த்+=தோ

ப்+ஓ=போ

ற்+ஓ=றோ

கோ,சோ,டோ,தோ,போ,றோ

ஓகார வல்லின நெடில்கள் 6

(1):1:3:1(இ) உயிர்மெய் வல்லினக் குறுக்கம்

க்+=கை

ச்+ஐ=சை

ட்+ஐ=டை

த்+ஐ=தை

ப்+ஐ=பை

ற்+ஐ=றை

கை,சை,டை,தை,பை,றை

ஐகார வல்லினக் குறுக்கம் 6

க்+=கௌ

ச்+=சௌ

ட்+=டௌ

த்+=தௌ

ப்+=பௌ

ற்+=றௌ

கௌ,சௌ,டௌ,தௌ,பௌ,றௌ

கார வல்லினக் குறுக்கம் 6

குறிப்பு: கௌரி என்பது ஔகாரம் சேர்ந்த (வடமொழிச்) சொல்லாகும். அதை, “கெ ள ரி” என்று படிக்காமல் “கவ்ரி” என்பதுபோல் படிக்க வேண்டும்.

(1):1:3:2(அ) உயிர்மெய் மெல்லினக் குறில்கள்

ங்+=ங

ஞ்+=ஞ

ண்+=ண

ந்+=ந

ம்+=ம

ன்+=ன

ங,ஞ,ண,ந,ம,ன

அகர மெல்லினக் குறில்கள் 6

ங்+=ஙி

ஞ்+=ஞி

ண்+=ணி

ந்+=நி

ம்+=மி

ன்+=னி

ஙி,ஞி,ணி,நி,மி,னி

இகர மெல்லினக் குறில்கள் 6

ங்+=ஙு

ஞ்+=ஞு

ண்+=ணு

ந்+=நு

ம்+=மு

ன்+=னு

ஙு,ஞு,ணு,நு,மு,னு

உகர மெல்லினக் குறில்கள் 6

ங்+=ஙெ

ஞ்+=ஞெ

ண்+=ணெ

ந்+=நெ

ம்+=மெ

ன்+=னெ

ஙெ,ஞெ,ணெ,நெ,மெ,னெ

எகர மெல்லினக் குறில்கள் 6

ங்+=ஙொ

ஞ்+=ஞொ

ண்+=ணொ

ந்+=நொ

ம்+=மொ

ன்+=னொ

ஙொ,ஞொ,ணொ,நொ,மொ,னொ

ஒகர மெல்லினக் குறில்கள் 6

(1):1:3:2(ஆ) உயிர்மெய் மெல்லின நெடில்கள்

ங்+=ஙா

ஞ்+=ஞா

ண்+ஆ=ணா

ந்+=நா

ம்+=மா

ன்+=னா

ஙா,ஞா,ணா,நா,மா,னா

ஆகார மெல்லின நெடில்கள் 6

ங்+=ஙீ

ஞ்+=ஞீ

ண்+=ணீ

ந்+=நீ

ம்+=மீ

ன்+=னீ

ஙீ,ஞீ,ணீ,நீ,மீ,னீ

ஈகா மெல்லின நெடில்கள் 6

ங்+=ஙூ

ஞ்+=ஞூ

ண்+=ணூ

ந்+=ஊ

ம்+=மூ

ன்+=னூ

ஙூ,ஞூ,ணூ,நூ,மூ,னூ

ஊகார மெல்லின நெடில்கள் 6

ங்+=ஙே

ஞ்+=ஞே

ண்+=ணே

ந்+=நே

ம்+=மே

ன்+=னே

ஙே,ஞே,ணே,நே,மே,னே

ஏகார மெல்லின நெடில்கள் 6

ங்+=ஙோ

ஞ்+=ஞோ

ண்+=ணோ

ந்+=நோ

ம்+=மோ

ன்+=னோ

ஙோ,ஞோ,ணோ,நோ,மோ,னோ

ஓகார மெல்லின நெடில்கள் 6

(1):1:3:2(இ) உயிர்மெய் மெல்லினக் குறுக்கம்

ங்+=ஙை

ஞ்+ஐ=ஞை

ண்+ஐ=ணை

ந்+ஐ=நை

ம்+ஐ=மை

ன்+ஐ=னை

ஙை,ஞை,ணை,நை,மை,னை

ஐகாமெல்லினக் குறுக்கம் 6

ங்+=ஙௌ

ஞ்+=ஞௌ

ண்+=ணௌ

ந்+=நௌ

ம்+=மௌ

ன்+=னௌ

ஙௌ,ஞௌ,ணௌ,நௌ,மௌ,னௌ

கார மெல்லினக் குறுக்கம் 6

குறிப்பு: மௌரியர் என்ற சொல் காரத்தைச் சேர்ந்தது. எனவே, அதை “மெ ள ரி ய ர்” என்று படிக்காமல் “மவ்ரியர்” என்பதுபோல் படிக்க வேண்டும்.

(1):1:3:3(அ) உயிர்மெய் இடையினக் குறில்கள்

ய்+=ய

ர்+=ர

ல்+=ல

வ்+=வ

ழ்+=ழ

ள்+=

ய,ர,ல,வ,ழ,ள

அகர இடையினக் குறில்கள் 6

ய்+=யி

ர்+=ரி

ல்+=லி

வ்+=வி

ழ்+=ழி

ள்+=ளி

யி,ரி,லி,வி,ழி.ளி

இகர இடையினக் குறில்கள் 6

ய்+=யு

ர்+=ரு

ல்+=லு

வ்+=வு

ழ்+=ழு

ள்+=ளு

யு,ரு,லு,வு,ழு,ளு

உகர இடையினக் குறில்கள் 6

ய்+=யெ

ர்+=ரெ

ல்+=லெ

வ்+=வெ

ழ்+=ழெ

ள்+=ளெ

யெ,ரெ,லெ,வெ,ழெ,ளெ

எகர இடையினக் குறில்கள் 6

ய்+=யொ

ர்+=ரொ

ல்+=லொ

வ்+=வொ

ழ்+=ழொ

ள்+=ளொ

யொ,ரொ,லொ,வொ,ழொ,ளொ

ஒகர இடையினக் குறில்கள் 6

(1):1:3:3(அ) உயிர்மெய் இடையினக் குறில்கள்

ய்+=ய

ர்+=ர

ல்+=ல

வ்+=வ

ழ்+=ழ

ள்+=ள

ய,ர,ல,வ,ழ,ள

அகர இடையினக் குறில்கள் 6

ய்+=யி

ர்+=ரி

ல்+=லி

வ்+=வி

ழ்+=ழி

ள்+=ளி

யி,ரி,லி,வி,ழி.ளி

இகர இடையினக் குறில்கள் 6

ய்+=யு

ர்+=ரு

ல்+=லு

வ்+=வு

ழ்+=ழு

ள்+=ளு

யு,ரு,லு,வு,ழு,ளு

உகர இடையினக் குறில்கள் 6

ய்+=யெ

ர்+=ரெ

ல்+=லெ

வ்+=வெ

ழ்+=ழெ

ள்+=ளெ

யெ,ரெ,லெ,வெ,ழெ,ளெ

எகர இடையினக் குறில்கள் 6

ய்+=யொ

ர்+=ரொ

ல்+=லொ

வ்+=வொ

ழ்+=ழொ

ள்+=ளொ

யொ,ரொ,லொ,வொ,ழொ,ளொ

ஒகர இடையினக் குறில்கள் 6

(1):1:3:3(ஆ) உயிர்மெய் இடையின நெடில்கள்

ய்+ஆ=யா

ர்+ஆ=ரா

ல்+ஆ=லா

வ்+ஆ=வா

ழ்+ஆ=ழா

ள்+ஆ=ளா

யா,ரா,லா,வா,ழா,ளா

ஆகாஇடையின நெடில்கள் 6

ய்+=யீ

ர்+ஈ=ரீ

ல்+ஈ=லீ

வ்+ஈ=வீ

ழ்+ஈ=ழீ

ள்+ஈ=ளீ

யீ,ரீ,லீ,வீ,ழீ,ளீ

ஈகா இடையின நெடில்கள் 6

ய்+=யூ

ர்+ஊ=ரூ

ல்+ஊ=லூ

வ்+ஊ=வூ

ழ்+ஊ=ழூ

ள்+ஊ=ளூ

யூ,ரூ,லூ,வூ,ழூ,ளூ

ஊகா இடையின நெடில்கள் 6

ய்+=யே

ர்+ஏ=ரே

ல்+ஏ=லே

வ்+ஏ=வே

ழ்+ஏ=ழே

ள்+ஏ=ளே

யே,ரே,லே,வே,ழே,ளே

ஏகா இடையின நெடில்கள் 6

ய்+=யோ

ர்+ஓ=ரோ

ல்+ஓ=லோ

வ்+ஓ=வோ

ழ்+ஓ=ழோ

ள்+ஓ=ளோ

யோ,ரோ,லோ,வோ,ழோ,ளோ

ஓகா இடையின நெடில்கள் 6

(1):1:3:3(இ) உயிர்மெய் இடையினக் குறுக்கம்

ய்+=யை

ர்+ஐ=ரை

ல்+ஐ=லை

வ்+ஐ=வை

ழ்+ஐ=ழை

ள்+ஐ=ளை

யை,ரை,லை,வை,ழை,ளை

ஐகாஇடையிக் குறுக்கம் 6

ய்+=யௌ

ர்+=ரௌ

ல்+=லௌ

வ்+=வௌ

ழ்+=ழௌ

ள்+=ளௌ

யௌ,ரௌ,லௌ,வௌ,ழௌ,ளௌ

கார இடையினக் குறுக்கம் 6

 

குறிப்பு: யௌவனம் என்பது ஔகாரம் சேர்ந்த (வடமொழிச்) சொல்லாகும். அதை, “யெ ள வ ன ம்” என்று படிக்காமல் “யவ்வனம்” என்பதுபோல் படிக்க வேண்டும். வௌவால் எனும் தழிச்சொல்லை, “வவ்வால்” என்பது போல் படிக்க வேண்டும்.

 

-தொடரும், இன்ஷா அல்லாஹ்.

அதி. அழகு


<முன்னுரை | பகுதி - 1 | பகுதி - 2 | பகுதி - 3 >


Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.