சுல்தான் ஸலாஹுத்தீன் அய்யூபி, தொடர் – 74

74. ஃபாத்திமீ ராஜாங்கத்தின் முடிவுரை ஸலாஹுத்தீனின் தந்தை நஜ்முத்தீன் அய்யூபியைத் தம்மிடம் வரவழைத்து, அவர் மூலம் ஸலாஹுத்தீனுக்குத் தகவல் அனுப்பினார் நூருத்தீன்.

Read More