தோழியர் – 3 – அஃப்ரா பின்த் உபைத் عَفْرَاءُ بنتُ عُبَيد بن ثعلبة الأنصارية

அஃப்ரா பின்த் உபைத்عَفْرَاءُ بنتُ عُبَيد بن ثعلبة الأنصارية பத்ருப் போர் முடிந்திருந்தது. ரணகளமாகிக் கிடந்தது பத்ரு. சடலங்கள் இறைந்து கிடந்தன. வெட்டுண்ட அங்கங்கள் குருதியில்…

Read More