முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

யுனானி

"The ignorant physician heals few diseases with many medicines;
while the wise physician heals many diseases with few medicines."
--- An Eastern Sage

The following is a list of 132 of the herbs commonly used in Unani Herbal Healing. The botanical and common English names are given for each herb. We hope to add additional information for each herb about its native home, properties, and uses. For specific instructions as to use, consult various ailments and sections in a Unani Formulary.

This following list is by no means exhaustive. Hakim Ibn Sina includes 273 herbs in his Canon, and there exist Unani herbals giving data on several hundred more. A survey of Unani medicinal drugs by the Hamdard Institute of India lists some 655 drugs that are used in common by the Unani and Ayurvedic medicine systeems in lndia. Nonetheless the data provides an overview of some of the most important and useful botanicals. Most of them are available in the United States from various sources. Even most of those indigenous to India or Pakistan can be obtained through Indian stores in major cities such as New York or Chicago, or through the American Institute of Unani Traditional Medicine.

For some of the herbs, more than one species is used, as is the case with rose and cumin, for example. You should try to obtain the highest-quality unadulterated herbal substances, grown in your locale, if possible--although sometimes only an imported herb fulfills these criteria, as with ginger.

For some of the herbs, more than one species is used, as is the case with rose and cumin, for example. You should try to obtain the highest-quality unadulterated herbal substances, grown in your locale, if possible--although sometimes only an imported herb fulfills these criteria, as with ginger. The great Hakims are known for their mastery of and ability to use a few herbs skillfully on a wide variety of ailments, rather than attempting to use a vast number of herbs on a few ailments.

* Indicates medicinal botanicals that require caution in use, as even small amounts may cause adverse reactions. Consult a physician or herbal expert before using.

List of Unani Botanicals

Acacia, False Acacia senegal
Ajwain Ptychotis ajowan
Ajowan Ptychotis ajowan
Aloe vera Aloe vera
Aloeswood Aquilaria agallocha
Ammoniacum Dorema ammoniacum
Aniseed Pimpinella anisum
Arabic Gum Acacia arabica (See Acacia, false)
Armenian Bole Silicate of Alumina
Asafoetida* Ferula asafoetida
Balsam Fir Abies species
Barberry Berberis vulgaris
Basil Ocimum balsilicum
Bayberry Bark Myrica cerifera
Belleric Myrobalen Terminalia belerica
Betel Nut* Areca catechu
Black cardamom Elettaria cardamomum
Black pepper Piper longum
Black pepper Piper negrum
Black Seed Nigella Sativa
Borage Borago officinalis
Camphor* Camphora officinarum
Capsicum* Capsicum frutescens
Caraway Carum carui
Cardamom seed Elettaria cardamomum
Cardamom Elettaria cardamomum
Catnip Nepeta cataria
Celandine* Chelidonium majus
Chamomile Anthemis nobilis
Chebulic Myrobalen Terminalia chebula
Chestnut Castanea vesca [dentata]
Chickory Chichorium intybus
Chinese Cinnamon Cinnamomum cassia, or inners
Chrysanthemum* Chrysanthemum roseum
Cinnamon Cinnamomum zeylanicum
Cistus Cistus Ladaniferous
Clove Myrtus caryophyllus
Coriander Coriandum sativum
Cottonseed* Gossypium herbaceum
Cubeb* Cubeba officinalis
Cucumber Cucumis sativus
Cumin Cuminum cyminum
Date Phoenix dactylifera
Dill Anethum graveolens
Dodder* Cuscuta Europea
Dragon's Blood Daemonorprops draco
Embelia Embelia ribes
Emlic Myrobalen Emblica officinalis
Fennel Foeniculum vulgare
Fenugreek Trigonella foenum-graecum
Feverfew Chrysanthemum parthenium
Fig Ficus carica
Frankincense Boswellia carterii
Garlic Allium sativum
Gentian Gentiana lutea
Ginger Zingiber officinale
Gourd, wild* Citrullus colocynth
Grape Vitis vinifera
Gum acacia Acacia arabica
Gum Ammoniac (See Ammoniacum)
Habbulas Vitex trifolia
Henna Lawsonia inermis
Hops Humulus lupulus
Horehound Marrubium vulgare
Hyssop Hyssop officinalis
Indian jujube* Zizyphus jujuba
Jasmine Jasminum officinale
Juniper Juniperus communis
Khalonji Nigella sativa
Lavender Lavandula vera
Lemon Citrus limonum
Licorice Glycyrrhiza glaba
Lily of the Valley* Convallaria majalis
Linseed Linum usitatissimum
Lotus ymphaea lotus
Malabar nut Adhatoda vasica
Mallow Leaves Malva sylvestris
Mango Mangifera indica
Marjoram Origanum marjorana
Marshmallow Althea officinalis
Marva Malva sylvestris
Masterwort Heracleum lanatum
Mastic Pistacia lentiscus
Meadow Saffron* Colchicum autumnale
Mecca Balsam Balsamodendron opobalsamum
Melilot Melilotus officinalis
Mugwort* Artemisis vulgaris
Mustard* Brassica nigra [juncea]
Myrobalen Emblica species
Myrrh Commiphora myrrh
Myrtle* Myrtus communis
Neem (Margosa) Melia azadirachta
Nutmeg Myristica fragrans
Olive Olea europea
Pellitory (Root)* Anacyclus Pyrethrum
Pennyroyal* Hedeoma pulegioides
Peppermint Mentha piperita
Pistachio Pistacia vera
Plantain Plantago major
Pomegranate Punica granatum
Poppy Seed Papaver somniferum
Prickly Ash Xantboxylum americanum
Pumpkin Curcurbita pepo
Purslane Portulaca oleoacea
Quince Cydonia vulgaris
Radish Raphanus sativus
Raspberry Rubus strigosus
Red rose Rosa damascena
Rhubarb Rheum emodi
Safflower Carhamus tinctorius
Saffron* Crocus sativus
Sandalwood Santalum album
Sarsaparilla Smilax officinalis
Scabious Scabiosa succisa
Sebestan Cordia latifolia
Senna Cassia angustifolia
Sesame seed Sesamum indicum
Sumac* Rhus aromatica
Syrian Rue Peganum harmala
Tamarind Tamarindus indica
Tamarisk Tamarix articulata
Turmeric Curcurma longa
Valerian* Valeriana wallichii
Violet Viola odorata
Walnut Juglans regia
Water lily* Nymphaea lotus
Watermelon Citrullus vulgaris
Wild Rue Peganum harmala
Wormwood* Artemisia absinthium

Collection: அபூ ஸாலிஹா

Comments   

mohamed fazil.m
0 #1 mohamed fazil.m 2012-07-13 10:49
miracle all cure virus heart pain
Quote | Report to administrator

Add comment

இது சுதந்திரமான கருத்துப் பகுதி. தங்கள் கருத்தில் பிறர் கண்ணியம் காத்திட வேண்டுகிறோம்.


Security code
Refresh

சமீப கருத்துக்கள்