முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

English

கவிதை
சுதந்திரத்தின் தலைவிதி!

சுதந்திர இந்தியர்கள்
அமீரக விமான நிலையத்தில்
சாரைசாரையாக வருகை
பொதி தள்ளிக் கொண்டும்
விதி இழுத்துக்…

இன்பம் நிலைக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ்!

வெய்யிற் காலம் வந்து போகும்
வேடந் தாங்கல் பறவைக் கூட்டம்
மெய்யின் மாதம் மலர்ந்த பின்னர்
வேடந் தாங்கும்…

கனமான கோணிப்பைகள்

“எதிர்கால இந்தியாவே
ஏங்கிநிற்கும் மானுடமே
என்ன வேண்டும் உனக்கு
சொல்ல வேண்டும் எனக்கு”

சொல்றேனுங்கய்யா:…

சாயல்கள் (கவிதை)

ன் அன்பு மகளே!

நீ
முகத்தில் அம்மாவின் சாயல்
அகத்தில் அப்பா

உடல் வடிவில் அம்மா
உள வியலில் அப்பா…

என்ன உன் தேவை? (கவிதை)

ரசாங்கத்திடம் சொல்லி
அறிவுப்பொன்னு செய்யுங்கய்யா...
சத்துணவு சரத்துகளில் சில
சலுகைகள் வேணுமய்யா!…

படுமுன் தெளிக! (கவிதை)

ன்பதாம் வகுப்பு
பத்தாம் வகுப்போடு
ஓடிப்போனது...
பெற்றோருக் கிடை
வகுப்புக் கலவரம்!

 

போய்ச் சேர்ந்த…

சமீப கருத்துக்கள்