முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

English

கவிதை
நகரம்

திகாலை ஐந்தரைக்கு
அலாரம் மட்டுமே
அலறி விழிக்கும்
ஆதவன்கூட ஆறு மணிக்குத்தான்

...

வாகன…

Read more: நகரம்

எண்ணமும் எடையும்!

தென்ன
இப்படிக் கனக்கிறது!

எண்ணங்களுக்கு எடையுள்ளதா
எனும் கேள்விக்கு விடையுள்ளதா?

கண்டெத்திய...

Read more: எண்ணமும் எடையும்!

பரிசு மழை

பார்புகழும் வித்தகர்க்குப் படிக்கட்டாய் உலகப் பரிசு!
பெரிய சாதனைக்கும் பரிசு! அரிய…

Read more: பரிசு மழை

சமீப கருத்துக்கள்