முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

கவிதை
பாதுகாப்பு (கவிதை)

துபாய் நிலா வெளிச்சத்தில்
நள்ளிரவில்
துணையின்றி
பூச்சிகளின் ஒலிகளுக்கு நடுவே
மூடிய கடைகளை பார்த்தபடி…

கொடூரம்
கொடூரம்
கொடூரம்

அடுத்தவர் தசை தின்பதிலும்...
குடில்களை பிசாசு பண்ணுவதிலும்...

...

சமீப கருத்துக்கள்